دوره های آموزشی مرداد ماه 98 آموزشگاه گل آرایی فلوآرت

 

ایام هفتهتاریخساعتنوع دورهنام دوره
پنج شنبه1398/05/1010 الی 14فنی فشردهپکیج گل فروشی ج1
1398/05/1014 الی 18فنی فشردهپکیج گل فروشی ج2
جمعه1398/05/1110 الی 14فنی فشردهپکیج گل فروشی ج3
1398/05/1114 الی 18فنی فشردهپکیج گل فروشی ج4
شنبه1398/05/1210 الی 14فنی 12سارگل 1 ج1مهگل 1 ج1
1398/05/1214 الی 18فنی 13سارگل 2 ج1
یکشنبه1398/05/1310 الی 14گل صبا 1 ج1
1398/05/1314 الی 18گل صبا 2 ج1
دوشنبه1398/05/1410 الی 14فنی 14سارگل 1 ج2مهگل 1 ج2
1398/05/1414 الی 18گل صبا 3 ج1
سه شنبه1398/05/1510 الی 14گل صبا 1 ج2
1398/05/1514 الی 18گل صبا 2 ج2
چهارشنبه1398/05/1610 الی 14فنی 15سارگل 2 ج2مهگل 1 ج3
1398/05/1614 الی 18گل صبا 3 ج2
پنج شنبه1398/05/1710 الی 14فنی فشردهپکیج گل فروشی ج5
1398/05/1714 الی 18فنی فشردهپکیج گل فروشی ج6
جمعه1398/05/1810 الی 14فنی فشردهپکیج گل فروشی ج7
1398/05/1811 الی 14ورکشاپ مقدماتی
1398/05/1814 الی 18فنی فشردهپکیج گل فروشی ج8
شنبه1398/05/1910 الی 14فنی 16سارگل 1 ج3دسته گل های اروپایی ج1مهگل 2 ج1
1398/05/1914 الی 18فنی 17سارگل 2 ج3
یکشنبه1398/05/2010 الی 14گل صبا 1 ج3
1398/05/2014 الی 18گل صبا 2 ج3
سه شنبه1398/05/2210 الی 14رستیک ج1دسته گل های اروپایی ج2پکیج گل فروشی ج1
1398/05/2214 الی 18سارگل 3 ج1پکیج گل فروشی ج2
چهارشنبه1398/05/2310 الی 14فنی 18سارگل 3 ج2مهگل 2 ج2پکیج گل فروشی ج3
1398/05/2314 الی 18گل صبا 3 ج3پکیج گل فروشی ج4
پنج شنبه1398/05/2410 الی 14فنی فشردهمهگل 1 ج1رستیک ج1پکیج گل فروشی ج5
1398/05/2414 الی 18فنی فشردهمهگل 1 ج2پکیج گل فروشی ج6
جمعه1398/05/2510 الی 14فنی فشردهمهگل 1 ج3رستیک ج2پکیج گل فروشی ج7
1398/05/2514 الی 18پکیج گل فروشی ج8
شنبه1398/05/2610 الی 14فنی 19دسته گل های اروپایی ج3مهگل 2 ج3
1398/05/2614 الی 18فنی 20
یکشنبه1398/05/2710 الی 14رستیک ج2
1398/05/2714 الی 18
دوشنبه1398/05/2810 الی 14فنی 21سارگل 3 ج3
1398/05/2814 الی 18گل صبا 3 ج4
چهارشنبه1398/05/3010 الی 14فنی 22دسته گل های اروپایی ج4
1398/05/3014 الی 18فنی 23
پنج شنبه1398/05/3110 الی 14مهگل 2 ج1کاغذپیچی
1398/05/3114 الی 18مهگل 2 ج2
جمعه1398/06/0110 الی 14مهگل 2 ج3
1398/06/0114 الی 18
فهرست
.